Informace pro rodiče

Č.j.: 109/20

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová

Informace pro zákonné zástupce

Zápis pro školní rok 2020/2021

proběhne ve dnech 4.5. a 5.5. 2020

v době od 8:00 do 16:00 hod.

Pro přijímání dětí jsou stanovena kritéria

vydaná ředitelkou MŠ dne 7.2.2020 pod č.j. 103/20.

K zápisu přineste:

vyplněnou žádost, rodný list dítěte,

občanský průkaz – případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte,

originál vyjádření dětského lékaře (na evidenčním listu)

v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přineste doporučení

školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře.

Potřebná doporučení:

O přijetí do MŠ žádá pouze jeden zákonný zástupce,

který dítě zastupuje po celou dobu přijímacího řízení.

Žádosti se předávají ve stanovené dny ředitelce MŠ

nebo osobě oprávněné provádět úkony ve správním řízení.

Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí,

ve kterém se zákonný zástupce dostaví k zápisu.

V Čelákovicích, 7.2.2020

Hana Henyšová, ředitelka