Pravidla pro otevření MŠ od 25.5.

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 567 /20

Organizace provozu MŠ a hygienická opatření od 25.5.2020

Provoz Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace,

bude obnoven v omezeném režimu od 25.5.2020,

na základě rozhodnutí zřizovatele.

(Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání,

§ 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, odst. 2.

Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny,

které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.)

Způsob přihlášení

Osobně ve dnech 12.5.2020 a 13.5.2020, v době od 8:00 do 12:00 hod., nebo po předchozí domluvě s učitelkami na třídě.

Emailem na reditelka@msjak.cz do 13.5.2020. Vyplnit do přiloženého formuláře.

Závazně je zjišťována docházka na období:

 • od 25.5.2020 do 30.6.2020
 • od 1.7.2020 do 31.8.2020 – prázdninový provoz

Oznamte, či vyznačte, zda bude docházka polodenní, či celodenní.

Dětem, které nebudou k docházce přihlášeny, přijďte v těchto dnech vyzvednout osobní věci, výkresy a převzít vratku třídního fondu.

Po otevření škol by rodiče měli opět řádně platit úplatu za předškolní vzdělávání, ať dítě do MŠ dochází, nebo ne. Pokud dítě nebude do MŠ docházet, můžete požádat o snížení, či osvobození od úplaty, písemně ředitelku MŠ.

Čestné prohlášení

Zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. To znamená, že se u dítěte v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění, např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.

Dále, že dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 1. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 2. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Bez tohoto prohlášení nebude dítě do MŠ přijato. Vyplnit do přiloženého formuláře.

V případě dětí s alergickou rýmou bude požadováno před nástupem dítěte vyjádření lékaře.

Organizace provozu

Z organizačních důvodů budou v provozu nejvýše 4 třídy MŠ.

 • 2 na pavilonu A – A1 a A3
 • 2 na pavilonu B – B1 a B3

Byly vybrány třídy, kde je možné oddělení denních a spacích aktivit.

Děti budou do tříd sloučeny v rámci pavilonu. Bude přihlédnuto k věku dětí, kamarádům, sourozencům. Na žádost bude možné přesunout dítě i na jiný pavilon. Třídy budou naplněny nejvýše do kapacity 23 dětí – včetně jednoho dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

Takto vytvořené třídy spolu zůstanou do 30.6.2020.

Plánované rozdělení sloužících učitelek (jsou možné změny):

 • A1 – Kytičky – Kateřina Jindřichová, Petra Kryštofová, asistentka Dana Holzmanová
 • A3 – Žirafky – Šárka Farkašová, Iveta Melicharová, DiS., asistentka Zuzana Chaloupková
 • B1 – Sluníčka – Petra Potůčková, DiS., Helena Vránová, asistentka Irena Fišerová
 • B3 – Lvíčata – Kamila Szabová, Jitka Dohnálková, asistentka Anna Lucie Helešic
 • Zastupující učitelky – Hana Henyšová, Miloslava Marvánková

Úprava režimu dne

 • 6:30 – 8:45 – hry, cvičení, ranní kruh – Příchod dětí do 8:00 hod.
 • 8:45 – 9:15 – hygiena, WC, svačina
 • 9:15 – 11:30 – pobyt venku včetně převlékání v šatně, hygieny, WC
 • 11:30 – 12:00 – oběd
 • 12:00 – 12:15 – odchod po obědě
 • 12:00 – 14:15 – spánek, klidové aktivity, včetně převlékání, hygieny, WC
 • 14:15 – 14:30 – svačina
 • 14:30 – 17:00 – pobyt venku, odchod domů

Příchod a odchod

 • Přivádět a odvádět dítě smí pouze zákonný zástupce a osoby starší 18-ti let, uvedené na evidenčním listu. Nedoporučuje se doprovod osob 65+.
 • Ruší se platnost všech dohod do konce školního roku = do 31.8.2020.
 • Zákonný zástupce se v areálu MŠ = školní zahrada i budova pohybuje v roušce.
 • Zákonný zástupce se v areálu a v budově MŠ pohybuje pouze nezbytně nutnou dobu pro svlečení či oblečení dítěte. Odchází, nezůstává s dětmi na průlezkách.
 • Zákonný zástupce si po vstupu do budovy vydezinfikuje ruce.
 • Mezi ostatními zákonnými zástupci udržuje doporučený odstup 2m = např. vyčkat, až bude v šatně méně rodičů. Stejný odstup dodržuje i od učitelek.
 • Učitelky při přebírání dětí používají ústenku, mohou použít i štít.
 • Je zákaz vstupu rodičů do tříd.
 • Dítě si nosí do školky batoh, či sáček, ve kterém bude mít uloženy ústenky – nebudou ležet volně v šatně – manipulovat s nimi bude pouze zákonný zástupce. Dítě bude mít 1 čistou pro případ karantény dítěte. V areálu MŠ dítě ústenku mít nemusí.

Karanténa

 • Dítě dostane ústenku, je odděleno od ostatních dětí a je voláno zákonnému zástupci.
 • Zapíše se teplota a problém do ranního filtru.
 • Pro návrat je požadováno vyjádření lékaře.

Převzetí dítěte

 • Dítěti bude změřena teplota.
 • Zákonný zástupce bude informovat o zdravotním stavu dítěte.
 • Do MŠ se nesmí přinášet žádné hračky.
 • Dítě si ihned po příchodu umyje ruce, pak teprve může do třídy.
 • Nepodávají se ruce.
 • Spojování tříd bude řešeno podle počtu přihlášených dětí.

Hry, cvičení, vzdělávací aktivity

 • Budou vyřazeny všechny plyšové a látkové hračky.
 • Bude omezeno množství stavebnic.
 • V rámci her budou dodržována běžná pravidla.
 • Pokud bude probíhat cvičení, budou zařazovány pouze zdravotní cviky, jóga a další činnosti, při kterých se neběhá (běh se přesune na ven).
 • Vzdělávací aktivity se budou plnit v průběhu her, při ranním kruhu, při pobytu venku, atp.
 • Zřizovatelem je zakázáno pořádání akcí, výletů apod. do 30.6.2020.

Pitný režim, hygiena, WC, svačina

 • Pití bude umístěno v kuchyňce.
 • Nalévá ho pouze učitelka.
 • Do umývárny smí děti pouze pod dohledem učitelek – učitelky vždy kontrolují dodržování hygienických pravidel.
 • Je zrušeno čistění zubů.
 • Výměna ručníků probíhá 2x týdně.
 • Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů.
 • Rozdává ho vždy učitelka.
 • Děti si berou pouze hrnky, či skleničky.
 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.

Šatna, pobyt venku, hygiena, WC

 • V šatně se zdržet co nejkratší dobu.
 • Rozdělení hřišť při čtyřech třídách:
  • A1 – Hřiště Stankovského
  • A3 – Hřiště Komenského
  • B1 a B3 – Hřiště pod ředitelkou
 • Hygiena, WC, pitný režim na školní zahradě – vždy s učitelkou – kontroluje dodržování hygienických pravidel.

Oběd

 • Vše rozdává kuchařka – talíře, skleničky, příbory – používá ochranné prostředky (ústenku a rukavice).
 • Jídlo si připraví na výdejní vozík a rozdá.
 • Děti nechodí do kuchyňky.
 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík .

Odchod po obědě

 • Děti si nehrají, čekají pouze na židličce, lavičce. Odchod po obědě do 12:15 hod.

Spánek, hygiena, WC, svačina

 • Spánek bez plyšáků nezbytně nutnou dobu.
 • Výměna pyžama 1x za týden.
 • Převlékání povlečení 1x za 3 týdny.
 • Hygiena a WC pouze s učitelkou.
 • Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů.
 • Rozdává ho vždy učitelka.
 • Děti si berou pouze hrnky, či skleničky.
 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík .

Šatna a odpolední pobyt venku

 • V šatně se zdržet co nejkratší dobu.
 • Odpoledne se do šaten již děti nevrací – využít batohy apod.
 • Využít hřiště, dle rozpisu do 15:45, následně se děti sloučí na hříšti Stankovského.

Hygienická opatření pro kuchyň a úklid od 25.5.2020

Kuchyň

 • Při vaření a manipulaci s potravinami se dodržují zvýšená hygienická opatření – při přebírání zboží apod.
 • Při výdeji oběda – používat ústenky, rukavice.
 • Zvýšený úklid všech prostor kuchyně, skladů, přístupových chodeb, šatny, kanceláří a WC.
 • Úklid košů minimálně 1x denně.
 • Z hygienických důvodů je zrušena donáška obědů a stravy ve vlastních nádobách, tzv. individuální stravování.
 • Individuální spaní bez stravy není povoleno.

Úklid

 • Zvýšený úklid všech prostor MŠ, hygienických zařízení a WC a to včetně venkovních.
 • Venkovní WC – úklid před pobytem venku ráno a po pobytu venku dopoledne.
 • Pravidelné doplňování papírových ručníků a toaletních papírů.
 • Ručníčky – výměna 2x týdně.
 • Povlečení – výměna 1x za 3 týdny.
 • Úklid košů minimálně 1x denně.

Při tvorbě hygienických opatření jsme vycházeli z metodiky MŠMT vydané 30.4.2020.

Dobře zvažte, zda je vaše dítě schopné dodržovat veškerá hygienická opatření a zda se bude dobře cítit v nově utvořených skupinách, pod vedením jiných učitelek.

Prázdninový provoz MŠ bude probíhat v omezeném režimu od 1.7.2020 do 31.8.2020.

Přílohy:

 1. Čestné prohlášení.
 2. MŠ – Přihlašovací arch – docházka od 25.5.2020 do 30.6.2020
 3. MŠ – Přihlašovací arch pro prázdninový provoz – 1.7.2020 – 31.8.2020
 4. MŠMT – Provoz MŠ

V Čelákovicích, 11.5.2020 Hana Henyšová, ředitelka