Provoz o hlavních prázdninách

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 125/20

Omezení a přerušení provozu mateřské školy o prázdninách

podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Rozhodnutí:

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, rozhodla ve věci omezení a přerušení provozu mateřské školy takto:

 • omezuje svůj provoz v době od středy 1.7.2020 do pátku 24.7.2020
 • přerušuje svůj provoz v době od pondělí 27.7.2020 do pátku 21.8.2020

Projednání:

Dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo přerušení a omezení provozu projednáno se zřizovatelem a s ředitelkami ostatních mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Čelákovice.

Rodičům oznámeno na třídních schůzkách v prosinci. Zápis třídních schůzek pod č.j. 1408/19 ze dne 3.12.2019.

Odůvodnění:

Po dobu hlavních školních prázdnin (1.7.2020 až 31.8.2020) bude v provozu vždy minimálně jedna z  mateřských škol, která zajistí provoz pro děti z ostatních mateřských škol.

Opatření:

V době přerušení provozu Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace, bude dána možnost zákonným zástupcům umístit své děti:

 • v době od 27.7.2020 do 21.8.2020 v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvkové organizaci

Přijetí dětí bude probíhat formou zápisu k prázdninovému provozu na příslušné mateřské škole. Termíny budou oznámeny ředitelkou MŠ Rumunská.

Docházka dětí o prázdninách:

Do 29.5.2020 nahlásí rodiče docházku dětí o prázdninách na svých třídách. Své rozhodnutí potvrdí podpisem. Dále nahlásí, zda chtějí využít možnost docházet do MŠ Rumunská.

Výše školného, stravného a způsob úhrady v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci se řídí v měsících červenec a srpen § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb..

Výše školného bude v době prázdninového provozu činit:

 • 374,- Kč v měsíci červenci (22,- Kč na 1 den – je započítáno 17 dní provozu MŠ)
 • 138,- Kč v měsíci srpnu (23,- Kč na 1 den – je započítáno 6 dní provozu MŠ)
 • Školné jsou povinni zaplatit všichni, kdo pokračují o prázdninách a ve školním roce 2020/2021 v docházce do MŠ.

Výše stravného je:

 • Věková skupina strávníků do 6 let:

dopolední svačina – 9,- Kč, oběd – 20,- Kč, odpolední svačina – 9,- Kč

 • Věková skupina strávníků od 7 let: (OŠD)

dopolední svačina – 10,- Kč, oběd – 20,- Kč, odpolední svačina – 10,- Kč

Platby za oba prázdninové měsíce (červenec a srpen dohromady) uhraďte na účet do 15.6.2020 pod vaším variabilním symbolem.

Přeplatky za školní rok 2019/2020 budou vyřízeny do 30.9.2020.

Na následující školní rok 2020/2021 uhraďte platby dle směrnice, která bude vydána v červnu 2020. Výše platby bude uveřejněna do 30.6.2020.

V Čelákovicích, 11.2.2020

Hana Henyšová, ředitelka

Odpovědi na často kladené otázky

k omezení a přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče.

Všichni rodiče naší MŠ obdrží informační dopis k prázdninovému provozu. Prosíme o jeho přečtení. Při rozhodování se řídíme platnými zákony a vyhláškami a dále platným školním řádem:

 • Omezení a přerušení provozu mateřské školy se řídí § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 • Přerušení a omezení provozu bylo dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, projednáno se zřizovatelem a s ředitelkami ostatních mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Čelákovice.
 • Výše školného, stravného a způsob úhrady se řídí v měsících červenec a srpen § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Po dobu hlavních školních prázdnin (1.7.2020 až 31.8.2020) bude v provozu vždy minimálně jedna z  mateřských škol, která zajistí provoz pro děti z ostatních mateřských škol.
 • Podle § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, lze v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy k tzv. ,,prázdninovému provozu“ děti z jiné mateřské školy téhož zřizovatele, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Způsob a podmínky přijímání dětí k prázdninovému provozu jsou stanoveny na základě dohody mezi ředitelkami mateřských škol, které budou prázdninový provoz zajišťovat a to nejpozději do 15. 6.2020.

 • Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel MŠ výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji 2 měsíce předem. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.
 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d, ve znění pozdějších předpisů).

Přejeme všem rodičům a hlavně jejich dětem klidné prázdniny plné prosluněných dnů, výletů, koupání a dalších aktivit. Předškolní vzdělávání je sice prvním stupněm na pomyslném řebříčku škol, ale také je obdobím utváření vztahů a to nejen v MŠ, ale hlavně v rodině. Využijte období, kdy ještě dítě do školy nemusí, ale jen může, k tomu, abyste si ho užili.

Za mateřskou školu, Hana Henyšová, ředitelka

V Čelákovicích, 11.2.2020