Školné-květen

Č.j.: 723/20

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová

Aktuální informace

Školné za květen 2020

Rozhodnutím Krizového štábu města Čelákovice, ze dne 10.3.2020, došlo od 11.3.2020 k přerušení výuky v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci, do odvolání mimořádných opatření, z důvodu preventivních protiepidemických opatření.

Na základě nařízení, bod 2, Usnesení krizového štábu města Čelákovic, ze dne 16. dubna 2020 č. 14, obnovila Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, svůj provoz dne 25.5.2020, a to z rozhodnutí zřizovatele.

Krizový štáb města dále na základě usnesení ze dne 25. května 2020 č. 20, bod 8, Ukládá ředitelce Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, zabezpečit omezený provoz mateřské školy při splnění stanovených specifických hygienických podmínek dle platných opatření Ministerstva zdravotnictví a metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a obnovit běžný provoz, jakmile to bude možné.

Na základě těchto rozhodnutí přistupujeme ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

§ 6 odst. 5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Pro měsíc květen je stanovena částka školné takto:

470,- Kč (školné) : 19 (prac. dny) x 5 (dny MŠ v provozu) = 124,- Kč

Děkuji za pochopení.

V Čelákovicích, 4.6.2020 Hana Henyšová, ředitelka

Výpis z usnesení:

Usnesení krizového štábu města Čelákovic,

ze dne 16. dubna 2020 č. 14

bod 2. Nařizuje ředitelkám Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace a Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, obnovit provoz mateřských škol v souladu s platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a metodikami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a při splnění specifických hygienických podmínek s účinností od 25. května 2020, umožní-li to aktuální epidemiologická situace, a to z rozhodnutí zřizovatele.

Usnesení krizového štábu města Čelákovic,

ze dne 25. května 2020 č. 20

bod 8. Ukládá ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace a ředitelce Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, zabezpečit omezený provoz mateřských škol při splnění stanovených specifických hygienických podmínek dle platných opatření Ministerstva zdravotnictví a metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a obnovit běžný provoz, jakmile to bude možné.