Školné a stravné

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 714/19

OZNÁMENÍ MŠ

ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE PRO STANOVENÍ ČÁSTKY „ŠKOLNÉ“

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Opravy a udržování 212 782,- Kč

Spotřeba energií 816 992,- Kč

Služby 230 641,- Kč

Materiální výdaje 566 973,- Kč

Poplatky 93 697,- Kč

——————————————————–

Součet za položky 1 921 085,- Kč

Při celoročním průměru 168 dětí připadají na 1 dítě měsíční výdaje ve výši 952,- Kč, přičemž výše školného se stanoví tak,

aby nepřesáhla 50% průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Ředitelství Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace stanovilo výši školného pro školní rok 2019/2020 ve výši 470,- Kč/měsíc.

V Čelákovicích, 7.6.2019

Hana Henyšová, ředitelka


Č.j.: 728/19

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon: 326 741 437 (dále Vás navede automat)

E-mail ředitelky MŠ Hany Henyšové: reditelka@msjak.cz

Email hospodářky MŠ Kateřiny Kotkové: hospodarka@msjak.cz

 • pracovní doba paní Kotkové pro veřejnost: pondělí 14:30 – 17:00 hod.

Email pro odhlášky (kuchyň): odhlasky@msjak.cz

Směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného

v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci

ve školním roce 2019/2020

 1. Přihlášení

Zákonný zástupce nového dítěte podá před nástupem do MŠ přihlášku ke stravování:

 • přihlášku předá v průběhu první třídní schůzky před nástupem do MŠ nebo
 • přihlášku předá v den nástupu do MŠ třídním učitelkám (učitelky předají hospodářce MŠ)

Typ docházky na měsíc září a den nástupu do MŠ nahlaste od 26.8.2019 do 30.8.2019 na email:

Typ docházky:

 • Děti 3 – 5 let celodenní – polodenní
 • Předškolák 5 – 6 let celodenní – polodenní
 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) celodenní – polodenní

Způsob stravování:

 • celodenní – dopolední svačina – oběd – odpolední svačina
 • polodenní – dopolední svačina – oběd

Vybraná varianta stravování platí po celý kalendářní měsíc a lze ji měnit pouze po dohodě s hospodářkou MŠ od následujícího kalendářního měsíce.

Jiné změny, např. výše platby při velkém zůstatku, převedení platby na sourozence, apod., vždy po dohodě s hospodářkou.

Ráno lze přihlásit a odhlásit dítě nejpozději do 7:30 hod. – na email

 1. Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je pro období od 1.9.2019 do 31.8.2020 stanovena na 470 Kč měsíčně podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Úplata za školné za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pro který je platba určena, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 1. Stravné

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vychází se z výživových norem stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce a z rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Ředitelství Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace stanovilo pro školní rok 2019/2020, na základě této vyhlášky, stravné v těchto výších:

 • Věková skupina strávníků do 6 let:

dopolední svačina – 9,- Kč, oběd – 20,- Kč, odpolední svačina – 9,- Kč

 • Věková skupina strávníků od 7 let: (OŠD)

dopolední svačina – 10,- Kč, oběd – 20,- Kč, odpolední svačina – 10,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. (od 1.9.2019 do 31.8.2020)

Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, pro který je platba určena, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

.

 1. Platby za stravné a školné

Veškeré platby za stravné a školné probíhají pouze bezhotovostním způsobem na účet MŠ.

Číslo účtu: 30015 – 437001399/0800

Variabilní symbol vašeho dítěte je uveden na přihlášce ke stravování nebo vám ho oznámí hospodářka MŠ. Do poznámky k trvalé platbě uveďte variabilní symbol vašeho dítěte, celé jméno dítěte a třídu.

V případě sourozenců se provádí každá platba samostatně (z důvodu identifikace plateb).

Úplatou za předškolní vzdělávání a stravování dětí se zabývá školní řád.

Výše záloh za stravné a školné

 • Děti 3 -5 let celodenní stravné a školné – 1340 Kč
 • Děti 3 -5 let polodenní stravné a školné – 1130 Kč
 • Předškolák 5 – 6 let celodenní stravné – 870 Kč
 • Předškolák 5 – 6 let – polodenní stravné – 660 Kč
 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) celodenní stravné – 920 Kč
 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) polodenní stravné – 690 Kč
 • Jiný druh omezení – cena na základě rozhodnutí ředitelky MŠ
 1. Přihlašování a odhlašování dětí

Vždy dopředu, nejpozději do 7:30 hod. na týž den

 • telefonicky na třídu nebo na kuchyň – 326 741 437 (dále vás vede automat)
 • přímo učitelce na třídě
 • emailem na kuchyňodhlasky@msjak.cz

Na následující dny se děti přihlašují a odhlašují kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem – odhlasky@msjak.cz

V případě neodhlášení dítěte či pozdního odhlášení se platba za stravné za konkrétní den nevrací.

Zákonný zástupce je povinen vždy nahlásil déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence.

Email ředitelky a hospodářky neslouží k odhlašování dětí.

 1. Vyúčtování

Na žádost zákonného zástupce dítěte kdykoli v průběhu roku po dohodě s hospodářkou MŠ.

Automaticky každé čtvrtletí kontrola zůstatku na třídě – rodič potvrdí podpisem.

Po ukončení školního roku k 30.9.

Vyrovnání pohledávek u pokračujících strávníků, vždy po dohodě s hospodářkou. Zůstatek může být využit v následujícím školním roce.

Vyrovnání pohledávek u odcházejících strávníků, automaticky po ukončení docházky na váš účet – do 30.9. Přeplatek či nedoplatek je možno převést na pokračujícího sourozence.

Potvrzení pro účely daňového přiznání budou hospodářkou MŠ vystaveny v lednu a budou předávány na třídách.

 1. Dietní stravovaní

Poskytování dietního stravovaní vychází z Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zejména z § 2 odst. 4. Poskytuje se strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.

Provozovatel stravovacích služeb poskytuje školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování“) za podmínek stanovených školním řádem, to platí i v případě poskytování služby jinému školskému zařízení.

Současně s přihláškou nahlásíte hospodářce MŠ a vedoucí kuchyně zdravotní omezení týkající se stravování – většinou bez lepku, bez laktózy…. Na základě vyšetření doložíte potvrzení od svého praktického lékaře, že se mají děti stravovat dietně. Doložíte aktuální potvrzení od lékaře!!! a sepíšete dohodu o individuálním stravování. Nutno sepsat před nástupem do MŠ, aby mohla být přijata potřebná opatření.

Nutnost doložit aktuální potvrzení od lékaře se týká i stávajících strávníků!!!

MŠ nabízí tyto varianty pro dietní stravování:

 • Úprava stravy kuchyní pouhým vyjmutím potraviny s alergenem na základě kontroly jídelníčku rodičem.
  • Rodič provede pouze kontrolu jídelníčku a vyškrtá potraviny, které dítě nebude jíst a jídelníček předá vedoucí kuchyně.
  • Cena stravného se nemění.
 • Příprava kompletní stravy rodičem. MŠ zajistí pouze správnou manipulaci s touto stravou, oddělené uložení této stravy od ostatních surovin a pokrmů a ohřev na požadovanou teplotu.
  • Všechny potraviny se předávají uzavřené v jídlonosiči, případně uložené v jedné větší plastikové krabičce. Nelze přebírat potraviny pouze v sáčcích, apod. Rodič předá potraviny učitelce na třídě, která zajistí jejich uložení v lednici a současně předá vyplněný a podepsaný formulář k individuálnímu stravování. MŠ nezajišťuje mytí donesených nádob.
  • Rodič neplatí úplatu za stravné.

Pro děti, které nemají potvrzení od lékaře, není možné ve státním školském zařízení připravovat jakkoliv alternativní stravu, ani aby si jí donášeli rodiče sami – je to kontaminace do kuchyně, kterou lze tolerovat pouze v odůvodněných případech – potvrzení od lékaře.

Pro všechny ostatní děti platí, že pro ně, jako státní stravovací zařízení, musíme dle § 24 odst. 1, písm. c) Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – zajistit, aby podávané pokrmy měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny – tzn. musí být naplněn spotřební koš.

 1. Stravování na výletě

V případě polodenního výletu obdrží děti svačinu připravenou v MŠ. Rodiče zajistí pitný režim dítěte.

Při celodenním výletě bude zajištěn oběd v místě výletu a rodičům bude doporučen druh dopolední a odpolední svačiny. Dále rodiče zajistí pitný režim dítěte.

Rodiče před výletem vždy podepisují souhlas se způsobem stravování.

 1. Omezení nebo přerušení provozu (Prázdninový provoz)

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel MŠ výši úplaty podle § 6 odst. 5, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji 2 měsíce předem. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

 1. Komunikace s MŠ

Přes email paní hospodářky Kateřiny Kotkové: hospodarka@msjak.cz

 • Pracovní doba paní Kotkové pro veřejnost: pondělí 14:30 – 17:00 hod.
 • Pro vzájemnou komunikaci prosím napište paní hospodářce na přihlášku váš email a doplňte vaše údaje a údaje o dítěti.

Ve stejném termínu je možné řešit stravování dětí s vedoucí školní kuchyně paní Ivou Marešovou.

Stravování dítěte musí být vždy schváleno ředitelkou MŠ paní Hanou Henyšovou.

V Čelákovicích, 10.6.2019

Hana Henyšová, ředitelka