Termíny vyvěšení

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 112/20

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová

Termíny zveřejnění výsledků zápisu

pro školní rok 2020/2021

Seznam všech žadatelů bude pod registračními čísly zveřejněn 26.5.2020 v 9:00 hod. na vývěsních tabulích v MŠ

a sejmut 15.6.2020 v 9:00 hod.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí vydáváno 26.5.2020 od 9:00 do 14:00 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou 27.5.2020.

Doba pro odvolání se počítá od následujícího dne po přijetí rozhodnutí.

Přijatí uchazeči si rozhodnutí mohou, ale nemusí, vyzvednout 26.5.2020 v době od 9:00 do 14:00 hod. Lhůta pro odvolání se počítá od 27.5.2020.

Schůzka pro přijaté žadatele bude 16.6.2020 od 15:30 hod. ve třídě A1.

Upozornění:

Upozorňuji na ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, kterým se řídí ředitelky mateřských škol při oznamování rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Čelákovicích, 7.2.2020

Hana Henyšová, ředitelka

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

Prosím

zákonné zástupce,

aby si rozhodnutí

o přijetí / nepřijetí

vyzvedli dne 26.5.2020

od 9:00 do 14:00 hod.

v ředitelně MŠ.

Děkuji

Hana Henyšová, ředitelka